* # yum -y install mysql-server  ※MySQLサーバのインストール
   * # yum -y install php-mysql  ※php用のMySQLライブラリ
   * # /etc/init.d/mysqld start  ※MySQLの起動
   * # chkconfig mysqld on  ※起動設定